e-hvtd v2.0 (9175)

本籍 bổn tịch
♦Chỗ nguyên lai sinh trưởng của tổ tiên hoặc của chính mình. § Cũng gọi là tịch quán .