e-hvtd v2.0 (9175)

本源 bổn nguyên
♦Nguồn đầu của dòng nước. ◇Vương Sung : Giang hà chi thủy, trì dũng hoạt lậu, tịch địa trường viễn, vô khô kiệt chi lưu, bổn nguyên thịnh hĩ , , , , (Luận hành , Hiệu lực ).
♦Mượn chỉ căn nguyên, khởi nguyên. ◇Tư Mã Quang : Phù trị loạn, an nguy, tồn vong chi bổn nguyên, giai tại nhân quân chi tâm , , , (Tiến tu tâm trị quốc chi yếu trát tử trạng ) Căn nguyên của yên loạn, an nguy, còn mất, đều ở trong lòng của vua.
♦Căn bổn, chỉ phương diện trọng yếu nhất của sự vật. ◇Lục Du : Chánh nhĩ phân chương cú, Thùy dư đạt bổn nguyên? , ? (Độc "Lão Tử" ).