e-hvtd v2.0 (9175)

本流 bổn lưu
♦Dòng chính với lượng nước nhiều nhất chảy trong một sông. § Cũng gọi là cán lưu , chủ lưu .
♦Tỉ dụ tiền vốn.
♦Tỉ dụ phương hướng phát triển chủ yếu của sự vật.