e-hvtd v2.0 (9175)

本枝 bổn chi
♦Gốc cây và cành cây. Chỉ con cháu dòng chính và dòng thứ trong một họ.
♦Cành cây chỗ chim đậu từ trước, chỉ tổ cũ. ◇Đỗ Phủ : Túc điểu luyến bổn chi 宿 (Vô gia biệt ) Những con chim trọ còn quyến luyến tổ cũ.
♦§ Cũng viết là bổn chi .