e-hvtd v2.0 (9175)

本是 bổn thị
♦Vốn là, xưa nay như vậy.