e-hvtd v2.0 (9175)

本旨 bổn chỉ
♦Ý hướng có từ đầu, nguyên ý.
♦Tông chỉ chủ yếu. ◇Quách Mạt Nhược : Tòng dong trung đạo, giá tựu thị Trung Dong đích bổn chỉ , (Trung quốc cổ đại xã hội nghiên cứu , Đệ nhất thiên, Đệ nhị chương, Đệ tứ tiết) Khuyến khích theo Trung đạo, đó chính là ý chỉ chủ yếu của thuyết Trung Dong.