e-hvtd v2.0 (9175)

本意 bổn ý
♦Tâm ý có từ trước. ◇Hậu Hán Thư : Hựu kinh sư bách liêu, bất hiểu quốc gia cập tướng quân bổn ý, đa năng thải thủ hư ngụy, khoa đản vọng đàm, lệnh trung hiếu thất vọng, truyền ngôn quai thật , , , , , (Đậu Dung truyện ) Lại thêm các quan ở kinh đô, không hiểu việc nước và nguyên ý của tướng quân, thường hay chọn kẻ hư dối, nói hoang bàn càn, làm cho người trung hiếu thất vọng, phao truyền lời sai trái.
♦Ý định, ý chỉ. ◇Hậu Hán kỉ : Thượng vô tổn ư quốc, hạ tòng ngã bổn ý , (Thuận Đế kỉ ) Trên không tổn hại cho nước, dưới thuận theo ý chỉ của ta.