e-hvtd v2.0 (9175)

本息 bản tức, bổn tức
♦Tiền vốn và tiền lãi.