e-hvtd v2.0 (9175)

本務 bản vụ
♦Sự vụ căn bản. ◇Lã Thị Xuân Thu : Phù hiếu, Tam Hoàng Ngũ Đế chi bổn vụ, nhi vạn sự chi kỉ dã , , (Hiếu hạnh ) Hiếu hạnh, đó là sự việc căn bản của Tam Hoàng Ngũ Đế, là giềng mối của muôn sự vậy.
♦Nông nghiệp, việc nông. ◇Tuân Tử : Hiếu dụng kì tịch liễm hĩ, nhi vong kì bổn vụ , (Vương chế ) Ham dùng thuế má thu liễm được, mà quên mất việc nông.
♦Bổn phận. ◇Hàn Phi Tử : Thương lẫm chi sở dĩ thật giả, canh nông chi bổn vụ dã , (Quỷ sử 使) Làm cho kho đụn đầy, đó là phận sự của canh nông.