e-hvtd v2.0 (9175)

本利 bản lợi, bổn lợi
♦Lợi ích căn bản. ◇Tuân Tử : Cố vô phân giả, nhân chi đại hại dã; hữu phân giả, thiên hạ chi bổn lợi dã , ; , (Phú quốc ) Cho nên không biết phân chia, đó là điều tai hại cho người trong nước; có biết phân chia, đó là lợi ích căn bản cho mọi người vậy.
♦Tiền vốn và tiền lãi.