e-hvtd v2.0 (9175)

本刑 bổn hình
♦Danh từ pháp luật: Hình phạt quy định trong pháp luật.