e-hvtd v2.0 (9175)

本來面目 bổn lai diện mục
♦(Phật giáo dụng ngữ) Mặt mắt xưa nay vẫn có. § Chỉ tâm tính cố hữu của người ta.
♦Hình dạng gốc của sự vật. ◇Kính hoa duyên : Nhậm tha biến huyễn, hà năng thoát khước bổn lai diện mục! , (Đệ tứ thập lục hồi) Mặc cho nó biến hóa, làm sao thoát khỏi hình dạng từ trước đến giờ của nó.