e-hvtd v2.0 (9175)

本來 bổn lai, bản lai
♦Vốn dĩ, nguyên là, xưa nay. ☆Tương tự: nguyên lai . ◇Bạch Cư Dị : Huống ngã kim tứ thập, Bổn lai hình mạo luy , (Bạch phát ) Huống chi ta nay bốn chục tuổi, (Trong khi) ta xưa nay hình dạng vốn yếu đuối.
♦Chỉ tâm tính vốn có. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Đãn bất khả mê thất liễu bổn lai, đọa nhập luân hồi chi nội , (Đệ nhị nhất hồi) Nhưng không thể lạc mất tâm tính vốn có của mình mà rơi vào vòng luân hồi.
♦Lẽ ra, đáng ra.