e-hvtd v2.0 (9175)

曝背 bộc bối
♦Phơi lưng. Chỉ sự làm việc dưới trời nắng. ◇Lí Kì : Bách tuế lão ông bất chủng điền, Duy tri bộc bối lạc tàn niên , (Dã lão bộc bối ).