e-hvtd v2.0 (9175)

暗害 ám hại
♦Dùng âm mưu hãm hại người khác.