e-hvtd v2.0 (9175)

明目張膽 minh mục trương đảm
♦Gan dạ, có dũng khí, không sợ hãi, dám làm. ◇Tấn Thư : Kim nhật chi sự, minh mục trương đảm vi lục quân chi thủ, ninh trung thần nhi tử, bất vô lại nhi sanh , , , (Vương Đôn truyện ).
♦Ngang ngược tàn ác, phóng túng làm càn, không kiêng nể gì hết. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Hậu lai dĩ cường lăng nhược, dĩ chúng bạo quả, minh mục trương đảm đích bả na hoạt nhân sát cật , , (Đệ tam thập nhất hồi) Mai sau lấy mạnh hiếp yếu, lấy đông đè ít, ngang ngược tàn ác, ăn sống nuốt tươi.