e-hvtd v2.0 (9175)

方向 phương hướng
♦Chỉ đông tây nam bắc trên dưới.
♦Mục tiêu phía trước. ◇Trần Nghị : Diên An hữu bảo tháp, Nguy nguy cao san thượng; Cao tủng nhập vân đoan, Tháp tiêm chỉ phương hướng , ; , (Diên An bảo tháp ca ).
♦Tình thế. ◎Như: khán phương hướng tố sự .