e-hvtd v2.0 (9175)

斤兩 cân lượng
♦Hai đơn vị trọng lượng. Chỉ chung trọng lượng hay phân lượng.