e-hvtd v2.0 (9175)

支銷 chi tiêu
♦Tiêu sài, hao phí. § Cũng viết là chi tiêu .