e-hvtd v2.0 (9175)

支路 chi lộ
♦Con đường nhánh, từ con đường lớn tẽ ra. § Cũng gọi là chi tuyến .