e-hvtd v2.0 (9175)

援引 viện dẫn
♦Dẫn chứng. ◇Triệu Dữ Thì : Phàm tam bách lục thập sự, nhi viện dẫn thư bách dư chủng, mỗi nhất thư giai lục nhất sự , , (Tân thối lục 退, Quyển nhất).
♦Dẫn tiến, đề bạt.
♦Chỉ dẫn. ◇Hồng Nhân Can : Thường tư xiển minh chân đạo dĩ viện dẫn thế nhân, nhi đề tê cảnh giác chi bất quyện , (Anh kiệt quy chân ).