e-hvtd v2.0 (9175)

捕生 bộ sinh
♦Tìm bắt các sinh vật, như đánh cá, săn thú, v.v.