e-hvtd v2.0 (9175)

按期 án kì
♦Y theo kì hạn quy định hoặc ước định. ◎Như: án kì hoàn thành nhiệm vụ .