e-hvtd v2.0 (9175)

久留 cửu lưu
♦Ở lại lâu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô đương cấp hành, bất khả cửu lưu , (Đệ ngũ hồi) Ta nên đi gấp, không thể ở đây lâu.