e-hvtd v2.0 (9175)

久假不歸 cửu giả bất quy
♦Nguyên chỉ mượn danh nhân nghĩa làm việc bất chánh. Sau có ý nói vay mượn lâu ngày không trả.
♦Tỉ dụ lạc đường không quay về.