e-hvtd v2.0 (9175)

主謀 chủ mưu
♦Người chủ yếu tính toán sắp đặt mưu kế. Pháp luật đặc chỉ người xúi giục, sai khiến kẻ khác đồng lõa phạm tội.