e-hvtd v2.0 (9175)

主語 chủ ngữ
♦☆Tương tự: chủ từ .