e-hvtd v2.0 (9175)

主腦 chủ não
♦Người hoặc sự vật quan trọng nhất, có tính cách quyết định. ☆Tương tự: đầu mục , thủ lĩnh .