e-hvtd v2.0 (9175)

主義 chủ nghĩa
♦Chủ trương cơ bản đối với sự vật hoặc nguyên lí, tức là một hình thái quan niệm và tín ngưỡng đã trở thành một tư trào hoặc học thuyết. ◎Như: tư bản chủ nghĩa , tả thật chủ nghĩa .