e-hvtd v2.0 (9175)

主簿 chủ bạ
♦Tên một chức quan, có từ đời nhà Hán, trông coi việc sổ sách văn thư bộ tịch một cơ quan ở trung ương hoặc một địa phương.