e-hvtd v2.0 (9175)

主筆 chủ bút
♦Người phụ trách biên tập cho một tờ báo hay tạp chí.
♦Chỉ người chủ trì phán án. ◇Thẩm Đức Phù : Mỗi niên sơ đông, triều thẩm tội phạm, câu thái tể chủ bút, tương nhưng dĩ cửu , , , (Dã hoạch biên , Lại bộ , Đại kế củ nội các ).