e-hvtd v2.0 (9175)

主稿 chủ cảo
♦Nhiều người hoặc nhiều cơ quan hội họp làm việc chung, một người hoặc một cơ quan khởi thảo văn kiện, gọi là chủ cảo 稿.