e-hvtd v2.0 (9175)

主的 chủ đích
♦Mục tiêu chính. ◇Lỗ Tấn : Bồi Canh (F. Bacon 1561-1626) trứ thư, tự cổ lai khoa học chi tiến bộ, dữ hà dĩ đạt kì chủ đích chi pháp viết "Cách trí tân cơ" (F. Bacon 1561-1626) , , "" (Phần , Khoa học sử giáo thiên ).