e-hvtd v2.0 (9175)

主犯 chủ phạm
♦Người phạm tội chính. ☆Tương tự: chánh phạm , thủ  phạm . ★Tương phản: tòng phạm .