e-hvtd v2.0 (9175)

主權 chủ quyền
♦Quyền độc lập tự chủ, hoàn toàn do chính mình làm chủ chi phối lấy mình.
♦Quyền lực chính trị tối cao của một quốc gia, đối nội có tổ chức cai trị, đối ngoại thì không chịu sự can thiệp của bất cứ nước nào khác.