e-hvtd v2.0 (9175)

感慕 cảm mộ
♦Cảm động ngưỡng mộ. ◇Tam quốc chí : Nhược vong kì thê tử giả, tức cấp y lương, hậu gia úy lạo, phát di lệnh hoàn, hoặc hữu cảm mộ tương huề nhi quy giả , , , , (Lục Tốn truyện ).