e-hvtd v2.0 (9175)

主幣 chủ tệ
♦Tiền trong một quốc gia dùng làm đơn vị cơ bản để quy định giá trị hàng hóa tín dụng.