e-hvtd v2.0 (9175)

主席 chủ tịch
♦Người đứng đầu, duy trì trật tự cho một hội nghị tiến hành.
♦Lĩnh tụ một đảng phái, một tổ chức.
♦Địa vị của chủ nhân trong cuộc yến tiệc.