e-hvtd v2.0 (9175)

惡歲 ác tuế
♦Năm mất mùa, hoang niên. ◇Đường Canh : Triều điền vô ác tuế, Tửu quốc hữu trường xuân , (Thứ kịp đầu ).