e-hvtd v2.0 (9175)

主將 chủ tướng
♦Người cầm đầu quân. ☆Tương tự: chủ súy .