e-hvtd v2.0 (9175)

主客 chủ khách
♦Người chủ trì tiếp đãi tân khách.
♦Người chủ và người khách. ◎Như: chủ khách tận hoan chủ và khách hết sức vui vẻ.
♦Người khách chính, khách chủ yếu. ◎Như: tha thị kim thiên đích chủ khách ông ấy hôm nay là khách chính.
♦Tên chức quan, cầm đầu lễ nghi tiếp đãi các sứ thần ngoại quốc. ◇Sử Kí : Dĩ Khôn vi chư hầu chủ khách (Hoạt kê truyện , Thuần Vu Khôn truyện ) Cho Thuần Vu Khôn làm chưởng quản tiếp đãi chư hầu.