e-hvtd v2.0 (9175)

主婚 chủ hôn
♦Chủ trì hôn lễ. ◇Mã Trí Viễn : Ca ca khả hữu thậm ma hảo thân sự cử bảo? Tương lai tựu lao ca ca chủ hôn, thành tựu giá môn thân sự ? (Tiến phúc bi , Đệ nhất chiết).
♦Người chủ trì hôn lễ. ◇Trần Nhữ Nguyên : Nguyệt hạ truyền ngôn, đa mông tác phạt, đường tiền tiếu tửu, quyền tác chủ hôn , , , (Kim Liên kí , Đệ thập nhị xích).