e-hvtd v2.0 (9175)

恩師 ân sư
♦Học trò thi đỗ đối với chủ khảo kính xưng là ân sư .
♦Tiếng học trò kính xưng với thầy.