e-hvtd v2.0 (9175)

恩兒 ân nhi
♦Con nuôi.
♦Người mang ơn xưng với người làm ơn.