e-hvtd v2.0 (9175)

急進 cấp tiến
♦Tiến tới nhanh gấp.
♦Mong cầu mau thăng chức vị. ◇Hậu Hán Thư : Hành bất du phương, ngôn bất thất chánh, sĩ bất cấp tiến , , (Ban Bưu truyện hạ ).