e-hvtd v2.0 (9175)

急竹繁絲 cấp trúc phồn ti
♦Tiếng sáo (trúc) gấp rút, tiếng đàn (ti) phồn tạp. Hình dung tiết phách âm nhạc nhanh gấp, diễn tấu ồn ào. § Cũng nói cấp quản phồn huyền . ◇Viên Mai : Cấp quản phồn huyền tí dạ thanh, Cung thương cường bán bất phân minh , (Tùy viên thi thoại , Quyển cửu).