e-hvtd v2.0 (9175)

主力 chủ lực
♦Lực lượng chủ yếu.