e-hvtd v2.0 (9175)

志士 chí sĩ
♦Người có lí tưởng, chí hướng cao xa. ◇Mạnh Tử : Chí sĩ bất vong tại câu hác, dũng sĩ bất vong táng kì nguyên , (Đằng Văn Công hạ ) Bậc chí sĩ không ngại chết nơi hang ngòi, bậc dũng sĩ không sợ chết mất đầu.