e-hvtd v2.0 (9175)

主任 chủ nhiệm
♦Người chủ yếu phụ trách một cơ cấu hoặc bộ môn nào đó.