e-hvtd v2.0 (9175)

主人 chủ nhân
♦Người có chủ quyền. ★Tương phản: bộc nhân , nô lệ , nô tài . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Túc viết: Kim nhật Hoàng Thúc tố liễu Đông Ngô nữ tế, tiện thị Lỗ Túc chủ nhân, như hà cảm tọa : 婿, 便, (Đệ ngũ thập lục hồi) (Lỗ) Túc nói: Nay Hoàng Thúc đã là rể Đông Ngô, tức là chủ của Lỗ Túc tôi, tôi đâu dám ngồi.
♦Chủ nhà. § Đối lại với tân khách .